Sıra NoÖzet Bildiri AdıYazarlar
1Marka Kişiliği Algısı: Sosyal Medya Markalarının Demografik Özellikler Açısından DeğerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel ve Öğr. Gör. Melike Halifeoğlu
2Marka Kişiliği Algısının Ölçümünde EEG YöntemiProf. Dr. Ayşe Sevgi Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel Ve Öğr. Gör. Talha Bayır
3Marka Kişiliğinin Marka İmajı ve Tatmin Üzerindeki EtkileriYrd.Doç.Dr. Erkan Yıldız
4Yeni Bir Satış Promosyon Stratejisi: Dilediğin Kadar Öde FiyatlandırmasıÖğr. Gör. Dilaysu Çınar ve Prof. Dr. İbrahim Kırcova
5Futbol Kulüplerinin Sportif Başarısı ile Borsa Performansı Arasındaki İlişkinin AnaliziAraş. Gör. Dr. Çağatay Orçun ve Araş. Gör. Ahmet G. Gençyürek
6Değişen Rekabet Anlayışı ve Sürdürülebilirliğin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İşletmelerin Etkinliğinin AraştırılmasıAraş. Gör. Dr. Yasemin Hancıoğlu ve Araş. Gör. Dr. Serap Pelin Türkoğlu
7İhracat Bağlamında Kaynak Temelli Yaklaşım Üzerine Bir Derleme ÇalışmasıAraş. Gör. İlayda İpek
8Örgütsel Bağlılık Konusunda Uluslararası Yazına Yönelik Bibliyometrik Atıf AnaliziTayfun Çaylan ve Prof. Dr. Meltem Onay
9İçsel Pazarlamanın Temel Unsurlarının Değerlendirilmesi: Bir İçerik AnaliziAraş. Gör. Esra Baran ve Yrd. Doç. Dr. Gamze Arabelen
10İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi: Türkiye Üniversiteleri ÖrneğiAraş. Gör. Dr. Burcu Şentürk, Doç. Dr. Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü ve Prof. Dr. Jülide Kesken
11Endüstri 4.0 Devriminin Eğitime Getirdiği Sorumluluklar ve Muhasebe Eğitimine EntegresyonuYrd. Doç. Dr. Emin Yürekli ve Abdulkadir Şahiner
12Mobil Perakendecilikte Müşterilerin Satınalma Niyetini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi Üzerine Türkiye’de Bir Alan AraştırmasıYılmaz Yaman
13Satış Odaklılığın Deneyim Süresine Göre Farklılığı: İstanbul İlinde Bir AraştırmaDr. İlknur Bilgen ve Prof. Dr. Sahavet Gürdal
14Markalaşmanın Uluslararasılaşmaya Etkisi: Turquality ÖrneğiTansu Özbaysal ve Prof. Dr. Meltem Onay
15Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Duygusal Emek Arasındaki İlişkide Mesleki Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Öğretmenler Üzerinde Kesitsel Bir AraştırmaDr. Ufuk Başar ve Prof. Dr. H. Nejat Basım
16İmalat Yapan İşletmelerin Sürekliliklerine Yönelik Bir AnalizErsan Sezgin ve Ali Tayyar Eray
17Müze Deneyimi Boyutları: İstanbul Oyuncak Müzesi ÖrneğiProf. Dr. İbrahim Kırcova ve Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Erdoğan
18İnovasyon Ekosistemi Ve Kapasitesi: Asya Üçlüsü ve Türkiye KarşılaştırmasıAraş. Gör. Büşra Gezikol ve Yrd. Doç. Dr. Umut Sanem Çitçi
19Akıllı Telefon Kullanıcılarının Ücretli Uygulama Satın Alma Niyetini Etkileyen EtkenlerYrd. Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel ve Doğukan Çudin
20Söz Mü Altındır Sükût Mu? Örgütsel Politika, Lider-Üye Etkileşimi Ve Çalışan Sesliliği Arasındaki İlişkiÖğr. Gör. Gökhan Kerse ve Doç. Dr. Canan Nur Karabey
21Uzakyol Güverte Zabiti Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Seviyelerinin ÖlçülmesiAraş. Gör. Ramazan Özkan Yıldız, Araş. Gör. Esra Baran, Araş. Gör. İlke Sezin Ayaz, Araş. Gör. Oytun Cebeci ve Araş. Gör. Burhan Kayıran
22Türk Forwarder İşletmelerinde, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunlarının En Çok Çalıştığı Pozisyonlara Yönelik Bir İş Analizi UygulamasıAraş. Gör. Ramazan Özkan Yıldız, Araş. Gör. Burhan Kayıran ve Araş. Gör. Sevde Türkdönmez
23BIST 100 Endeksine Kayıtlı Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatları Ve Finansal Oranları Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği Teknikleri Aracılığıyla İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Levent Boran
24İş Yapma Kolaylığı, Doğrudan Yabancı Yatırımların Bir Belirleyicisi Olabilir Mi?Dr. Ayşegül Güner
25Satış Sonrası Hizmet Kalitesinin Tüketici Tercihleri Üzerinde Etkisi: Bolu İlinde Örnek Bir AraştırmaProf. Dr. Sezer Korkmaz ve Türkan Serin
26Durdurulamayan Gıda Fiyat Artışlarının Çözümüne Yönelik Çiftçi-Tüketici Ortaklı Girişim ModeliProf. Dr. Mine Tekeli
27Gezgin Satıcı Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Parametrelerinin İncelenmesiProf. İpek Deveci Kocakoç ve Araş. Gör. Meryem Pulat
28İç Kalite Kontrol Süreçlerindeki Nicel ve Nitel Analizlerde Altı Sigma Araçlarının Kullanılarak Tutarlılığın Arttırılması: Tekstil Laboratuvarında Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. M. Şebnem Ensari ve Şebnem Ateş
29Algılanan Birey-Örgüt Uyumu ile İşten Ayrılma Davranışı Arasındaki İlişkilerin Analizi: Bir Saha ÇalışmasıProf. Dr. Bilçin Tak Meydan, Gözde Aydın ve Nurşen Dağlı
30Duygusal Emeğin İş Stresi Üzerine Etkisinde Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Hemşireler Üzerine Bir UygulamaProf. Dr. Atılhan Naktiyok, Arş. Gör. Göknur Ersarı ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Turan
31Entegre Raporlama: Uygulamalar ve BeklentilerDoç.Dr. Yiğit Bora Şenyiğit ve Prof.Dr. Yakup Selvi
32Kültür - İnovasyon İlişkisi: Globe Projesi Ve Küresel İnovasyon İndeksi Üzerinde Bir AnalizYrd. Doç. Dr. Ali Murat Alparslan, Öğr. Gör. Seher Aytaş ve Arş. Gör. Mehmet Ali Taş
33Müşteri Vatandaşlık Davranışı Literatür TaramasıGamze Türkmen ve Doç. Dr. Sinan Nardalı
34Osmanlı Döneminde Deniz Ticaretinin Kültürlerarası İletişim Yoluyla Sosyo-Ekonomik Yaşama Etkisi: Smyrna ÖrneğiDoç. Dr. Nesrin Ada, Aslı Ercan, Osman Can Ergül, Baturalp Balcı
35Örgüt Tasarımında Çevresel Belirsizlik, Örgüt Yapısı ve İşletme Stratejilerinin İlişkisiAraş. Gör. Dr. Burcu Şefika Doğrul ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Doğrul
36Satış Örgütlerinde Rol Model Olmanın Güven, İş Tatmini Ve Performans Arasındaki İlişki: Türkiye’de Ampirik Bir ÇalışmaFatih Güngör, Hande Begüm Bumin Doyduk ve Elif Okan Yolbulan
37Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışmaİrem San ve Doç. Dr. Murat Yalçıntaş
38Sağlık İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair AlgılarıÖğr. Gör. Halil Soyal ve Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar
39Ulusal İşletmecilik İle Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongrelerinde Yayımlanan Araştırmaların Bibliyometrik Profili: Stratejik Yönetim Yazını Üzerine Bir İncelemeArş. Gör. Dr. Yasemin Hancıoğlu ve Arş. Gör. Dr. Erol Tekin
40Yatırımcı Güveni Sağlamak Açısından Türk Firmaları Ne Kadar İstekli? Bıst-100 Gelişen İşletmeler Pazarında Yer Alan Firmaların AnaliziProf. Dr. Sabri Burak Arzova ve Prof. Dr. Sinan Aslan
41Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otelcilik Sektöründe Bir AraştırmaDoç. Dr. Mustafa Boz, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Özkan ve Prof. Dr. Şule Aydın Tükeltürk
42E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle AraştırılmasıProf. Dr. Serap Çabuk, Doç. Dr. Deniz Zeren ve Nilüfer Gökdağlı
43Duygusal Emeğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir UygulamaAraş. Gör. Melike Artar ve Doç. Dr. İrge Şener
44E-Kitap Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetin AraştırılmasıProf. Dr. Serap Çabuk, Doç. Dr. Deniz Zeren ve Buğra Töge
45Girişimcilik Yöneliminin Firma Kabiliyetlerine Olan Merkezi Artırıcı Etkisi ve Bu Kabiliyetler Arasındaki İlişkilerAraş. Gör. Ayça K. Hızarcı, Prof. Dr. Alev Katrinli ve Prof. Dr. Ömür Neczan Özmen
46İşten Ayrılma Niyetinin İş Tatmini ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerinde Aracı Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir İncelemeDoç. Dr. İlhami Yücel ve Öğr. Gör. Daimi Koçak
47Hizmetkar Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Hava Yolu Şirketi ÖrneğiFeyza Eren ve Doç. Dr. Murat Yalçıntaş
48Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının Türkiye’de Yaygın Bir Şekilde Kullanılmamasının Nedenleri Üzerine Bir AraştırmaProf. Dr. Kürşat Yalçiner ve Erkan Ertürk
49Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanım Etkinliğinin İyileştirilmesi: 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir ÇalışmaYrd. Doç. Dr. Bilge Karamehmet ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Aydın
50Lüks Pazarlama Ve Lüks Pazarlama’nın Sosyal Medya Üzerindeki Yansımaları: Vakko ÖrneğiAraş. Gör. Duygu Çelebi ve Prof. Dr. İge Pırnar
51Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot ÇalışmaProf. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Dr. Yeliz Kocaman, Dr. İkbal Ece Dizbay ve Burcu Karaöz
52Tüketici Yenilikçiliği Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Güven ve Riskin Düzenleyici Etkisi: Instagram Dükkan Uygulamasına Yönelik Bir UygulamaYrd. Doç. Dr. Fatih Koç, Yrd. Doç. Dr. Caner Giray Ve Yrd. Doç. Dr. Yener Girişken
53Tüketicilerin Çevrimiçi İçeriklere Yönelik Bilgi Kalite Algılamalarında Biliş İhtiyacının RolüAraş. Gör. Erdem Özkan
54Tüketici Değerinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Türk Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerine Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. Eda Yaşa Özeltürkay
55Kızım Olmadan Asla: Anne Kız Tüketim Pratikleri Ve Narsisizm Kapsamında DeğerlendirilmesiYrd. Doç. Dr. Şenay Sabah
56“Kefenin Cebi Var Mı?”: Cenaze Hizmetleri Sektörünün Hizmet Pazarlaması Perspektifi İle İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Pınar Özkan
57Sürdürülebilirlik Ekseninde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanmasına Yönelik Bir AraştırmaDoç. Dr. Aylin Ünal ve Gül Binboğa
58Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin BelirlenmesiÖğr. Gör. Dr. Gülmüş Börühan, Öğr. Gör. Dr. Pervin Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu
59Türkiye’de Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Yol: Sürdürülebilir TaraftarAraş. Gör. Metehan İğneci ve Araş. Gör. Melih Tütüncüoğlu
60Çevrimiçi Marka Topluluklarında Tüketici Adanmasının Alt SüreçleriAraş. Gör. Muhammet Ali Aytaç
61Müşteri Sadakati Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri (KSS): Kurumsal İmajın Aracılık Rolünün İncelenmesiAraş. Gör. Cevat Söylemez ve Doç. Dr. Aydın Kayabaşı
62Satış Promosyonlarının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Rolünün İncelenmesiProf. Dr. Serap Çabuk, Öğr. Gör. Dr. Hatice Doğan Südaş ve Buğra Töge
63Türk Lojistik Sektöründe Marka Denkliğinin ÖlçülmesiYrd. Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak
64Sosyal Medya, Marka Toplulukları İçin Sosyalleşmeyi Öldürüyor Mu?Araş. Gör. Seyfettin Anmaç
65Tüketici Temelli Marka Değeri: Özel Markalı Ürünler Üzerine Bir AraştırmaAraş. Gör. Nilay Bıçakcıoğlu, Araş. Gör. İlayda İpek, Prof. Dr. Musa Pınar ve Doç. Dr. Paul Trapp
67Gelişen Bir Ekonomide Göçmen Girişimciliği: Türkiye ÖrneğiDilek Zamantılı Nayır ve Selim Can Göncü
68İşletmelerin Çevresel Sürdürülebilirlik Göstergelerine Yönelik Farklı Bir Değerlendirme: Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL)Yrd. Doç. Dr. Gülsün Nakıboğlu ve Yrd. Doç. Dr. Berna Bulğurcu
69İşletmeler ve Kurumsal Kaynak Planlama: İzmir’de Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı Ve Mustafa Sert
70Tarımsal Teşviklerden Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin İşletme Karlılığı ve Verimliliği Üzerine Etkisi: Manisa İli UygulamasıÖğr. Gör. Dr. Lale Demirlioğlu, Doç. Dr. Nilgün Kayalı ve Doç. Dr. Ayşe N. Yereli
71Aşırı/ Yetersiz Tepki Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir AraştırmaDoç. Dr. Işın Dizdarlar ve Reyhan Can
72Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul-Petrol Bağıntısı Üzerindeki EtkisiBeyza Mina Ordu
73Döviz Kuru Müdahalelerinin Etkinliği: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Üzerine Bir ÇalışmaAraş. Gör. Mustafa Reha Okur
74Global Düzeyde Çeşitlendirilebilir Risk ve Uluslararası Endeks GetirileriDoç. Dr. Mehmet Umutlu
75Kişi-İş Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı EtkisiYrd. Doç. Dr. Hüseyin Çırpan, Yrd. Doç. Dr. Pelin Vardarlıer ve Öğr. Gör. Ömer Erdem Koçak
76Örgütsel Değişim Sürecinde Akademisyenlerin Değişime Açıklığının Örgütsel Bağlılıkları ile İlişkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Örnek UygulamaYrd. Doç. Dr. M.Şebnem Ensari, Yrd. Doç. Dr. Gaye Özçelik ve Hazal K. Alay
77İşletmelerde Yetenek Yönetiminin Duygu Düzenlemeye EtkisiDoç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya ve Araş. Gör. Fatmagül Karaçelebi
78Politik Yeti, Lider-Üye Etkileşimi ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırmaİnan Eryılmaz, Araş. Gör. Deniz Dirik ve Doç. Dr. Asena Altın Gülova
79Türk Yazınında Değişim Yönetimi Alanında Yapılan Araştırmaların Odak ve Kapsam Bakımından İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Gül Eser
80İşletme Grupları Düzeyinde Stratejik Analiz: Doğuş Grubu ÖrneğiAraş. Gör. Serhat Türken
81Öznel İyi Oluşta Öz Kendilik Değerlendirmeleri, Duygusal Emek, Algılanan Stres ve İş Tatmininin Göreceli Etkileri: Avukatlar Üzerine Bir AraştırmaDoç. Dr. Fatih Çetin, Yrd. Doç. Dr. Murat Güler ve Araş. Gör. Aybüke Basım
82Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın RolüHakan Turgut, Semih Soran ve M. Fikret Ateş
83Gruplarda Bağlılık ve Uyum Kavramı Üzerine Bir ÇalışmaProf. Dr. Ünsal Sığrı
84Derinlemesine Görüşme Yöntemiyle Tekel Tarihine Yolculuk: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ÖrneğiProf. Dr. Akif Tabak, Damla Kavruki Hüseyin Emre Coşkun ve Yasemin Samur
85İzlenim Yönetimi Lüks Tüketime Etki Eder Mi? Kültürün RolüProf. Dr. Alev Katrinli, Doç. Dr. Figen Yesilada, Öğr. Gör. Ceren Oksal ve Begüm Yetiser
86Girişimcilik Yazını: Türkiye’deki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İncelemeProf. Dr. Himmet Karadal, Neslihan Duman ve Yrd. Doç. Dr. Muhammet Saygın
87Tersine Mentorluk Üzerine Kavramsal Bir İncelemelerAraş. Gör. Samet Özdemir Ve Prof Dr. Kadir Ardıç
88İşlevsel Olmayan Kariyer Düşüncelerinin Kariyer Motivasyonu Üzerindeki EtkisiProf. Dr. Uğur Yozgat, Araş. Gör. Pınar Sarp ve Araş. Gör. Tuğçe Kumral
89Türkiye’deki Konteyner Limanlarında Personel Seçim KriterleriAraş. Gör. Oytun Cebeci, Araş. Gör. Ramazan Özkan Yıldız ve Berkay Türen
90Lojistik Sektöründe Kadın Çalışanlara Yönelik Bir Analiz: İzmir ÖrneğiArş. Gör. Yunus Kaymaz ve Arş. Gör. Dr. Burcu Şentürk
91Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Mesleğine Yönelik İmaj Algısı: Bir UygulamaDoç. Dr. Sevgi Gönüllüoğlu ve Gökhan Yalçın
92Pazarlama Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odalarının Yeri ve Önemi Ege Bölgesi ÖrneğiMerve Biçer ve Doç. Dr. Sinan Nardalı
93Pazarlama Etiği Bağlamında Taklit Ürün SorunsalıRevna Ece Andaç, Betül Pamuk, Sevilay Bozkurt
94Retro Pazarlama Etkinlikleri ve İlişkili Olduğu Çalışma Alanları Üzerine Kavramsal Bir İncelemeAraş. Gör. Aylin Ecem Gürşen
95Tüketim Değerleri, Satın Alma Niyeti ve Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Fonksiyonel Gıdalar Üzerine Bir ÇalışmaProf. Dr. Fatma Demirci Orel, Araş. Gör. Merve Bozdemir ve Naz Demirkılıç
96Markaların Yaşadığı Olumsuz Olayların Online Medyada Krize Dönüşmesi ve Otomotiv Sektörüne Yönelik Bir AraştırmaAslı Esener ve Yrd. Doç. Dr. Filiz Bozkurt Bekoğlu
97Ünlülerin Tüketici Temelli Marka Denkliğinin İncelenmesi: Kıvanç Tatlıtuğ ÖrneğiDoç. Dr. Gülpınar Kelemci ve Araş. Gör. Gözde Güsan
98Endüstri 4.0 Uygulamalarının Adabtasyon Sürecinde Üniversitelerin RolüDoç. Dr. Çağrı Bulut ve Prof. Dr. İge Pırnar
99Bir İktidar Alanı Olarak Çevrimiçi Gözetim ve İlgili Tüketici TutumlarıProf. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu ve Araş. Gör. Miray Baybars
100Havayolu Endüstrisinde Self Servis Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetiminin Y Nesli ile EntegrasyonuDidem Rodoplu Şahin, Tuna Uslu, Aydan Savıcı Ve Furkan Polat
101Mesleki Özdeşleşmeyi Tahminleyen Değişkenlerin Lojistik ve Hiyerarşik Regresyon Aracılığıyla BelirlenmesiDoç. Dr. Tuna Uslu
102Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÖrneğiDoç. Dr. Mustafa Boz, Araş. Gör. Buket Buluk ve Sevgün Aysu
103Strateji Tipleri İle Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderatör) EtkisiYrd. Doç. Dr. Ebru Beyza Bayarçelik, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özşahin ve Yrd. Doç. Dr. Bora Yıldız
104Kent Markalaşmasında Müzelerin Rolü ve İzmir Mega Müze ProjesiProf. Dr. İge Pırnar ve Sinem Kurtural Karakundakoğlu
105Algılanan Örgütsel Prestijin İşgören Proaktif Davranışı Üzerindeki Etkisi: Acil Durum Yönetimi İşgörenleri Üzerine Bir UygulamaDr. M. Gökhan Bitmiş, Prof. Dr. Azize Ergeneli ve Dr. Fuat Oktay
106Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu İle İşletmelerin Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Altman Z Skor Modeli Aracılığı İle İncelenmesiİrem Doğan, Celil Duman ve Doç. Dr. Nilgün Kayalı
107Kuşakların İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Online Anlık Satın Alma Eğilimine EtkisiYrd. Doç. Dr. Oya Eru, Araş. Gör. Süleyman Çelik ve Prof. Dr. Ruziye Cop
108Perakendecilikte Omni-Kanal Uygulamaları: Lojistik Faaliyetlere İlişkin Zorluklar ve EngellerDoç. Dr. İpek Kazançoğlu, Doç. Dr. Keti Ventura ve Araş. Gör. Çağlar Aktepe
109Sosyal Medya Kullanıcılarının Markaya İlişkin Sosyal Medya Davranışları vle Marka Güveni ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesiDoç Dr. Zehra Bozbay, Araş. Gör. Cansu Türker ve Habib Mehmet Akpınar
110Yaratıcı Endüstrilerde Sektörel Etkileşimin Analizi: İzmir ÖrneğiAraş. Gör. Dr. Ali Erhan Zalluhoğlu , Aslı Diyadin, Araş. Gör. Cihat Karslı , Doç. Dr. Aykan Candemir
111Tedarikçi Değerlendirme ve Sipariş Miktarı Belirleme Problemi İçin Bulanık Bir YaklaşımAraş. Gör. Fatma Demircan Keskin , Araş. Gör. Yunus Kaymaz, Araş. Gör. İnanç Kabasakal ve Prof. Dr. Haluk Soyuer
112Eril Mahrem: Beyazyaka Çalışanların Giyim Kodları Üzerine Bir AraştırmaAraş. Gör. Ayşe Karaçizmeli, Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Elif Üstündağlı Erten
113Yönetim Yazınındaki Nörobilim Çalışmalarına Genel BakışAraş. Gör. Hakan Erkal , Araş. Gör. Ceren Deniz Tatarlar , Prof. Dr. Jülide Kesken
114İnsan Kaynakları Bilgi Sistem Yazılımlarının Uyarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar: Etkin Tıbbi Cihazlar Vaka Çalışması AnaliziDoç. Dr. Burak Çapraz ve Barış Ünlü
115İnovasyon Ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: BIST Teknoloji Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir AraştırmaDoç. Dr. Dilek Demirhan ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Aracıoğlu
116Örgütsel Adalet Algısıyla Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı Sergilemesinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık EtkisiÖğr. Gör. Seval Aksoy, Prof. Dr. Alper Ertürk ve Prof. Dr. Oya Erdil
117Otantik Liderlik Anlayışının Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkisi: Enerji Sektöründe Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. Yunus Zengin, Doç. Dr. Erdoğan Kaygın ve Öğr. Gör. Deniz Bağcıoğlu
118Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre KorunmasıYrd. Doç. Dr. Esin Gürbüz Güngör
119Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz ÇalışmasıYrd. Doç. Dr. Nurcan Hakan Çıraklar ve Araş. Gör. Sedef Gülsüm Aksu
120Türkiye’de Firmalarının Stratejik Pozisyon ve Aksiyonlarının DeğerlendirmesiDoç. Dr. A. Zafer Acar ve Araş. Gör. Pınar Gürol
121Sürdürülebilir Gıda Tüketimi ve Gıda Güvenliği Konularında Tüketici Tutumlarının Belirleyicileri Üzerine Bir AraştırmaBeren Gürler, Prof. Dr. Sima Nart ve Prof. Dr. Remzi Altunışık
122KÜLTÜREL DEĞERLER İLE KARİYER ÇAPALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMAZeynep Damla Uğurlu BÜKER ve Doç. Dr. Yasemin BAL
123Örgütsel Stresin İşten Ayrılma Niyetine EtkisiFatma Deniz GÜNDAY ve Doç. Dr. Hatice Necla KELEŞ
124Kültürel Zekanın Küresel Vatandaşlığa Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir UygulamaDicle Türkoğlu ve Doç. Dr. İrge Şener
125Algılanan Yıkıcı Liderlik Davranışlarının Çalışanların Psikolojik Sermayesi Üzerindeki EtkisiSerap Aktogan ve Doç. Dr. Güven Ordun
126Bir Örnek Olay İncelemesi: Mesleki Eğitimin Gelişiminde Simülasyon Uygulaması- Sanal İşletmeYrd. Doç. Dr. Feyza Dereköy Ve Yrd. Doç. Dr. Sena Erden Ayhün
127Sosyal Güç Kaynakları Ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkilere Yönelik Cinsiyet Perspektifinden Bir AraştırmaAraş. Gör. Deniz Dirik, İnan Eryılmaz, Doç. Dr. Asena Altın Gülova
128İşletmelerin Finansmana Erişimi Sorunu Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir DeğerlendirmeYrd. Doç. Dr. Hasan Karakılıç
129Basılı Reklamların Gücünü Cinsiyet Ve Gürültü Etkiler Mi? : Göz Takip Sistemi İle UygulamaYrd. Doç. Dr. Deniz Akgul
130Perakendecilik Sektöründe Tüketicilerin Kasiyersiz Kasalara Adaptasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir ÇalışmaYrd. Doç. Dr. Ümit Doğrul Ve Araş. Gör. Alaiddin Koşar
131İzmir İli Karşıyaka İlçesindeki Kentsel Dönüşüm Proje Planlamacılarına Yönelik Nitel Bir AraştırmaDr. Erman Tümtürk Ve Araş. Gör. Dr. Ayça Tümtürk
132Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisiYrd. Doç. Dr. Aslı Okan Yaşar ve Yrd. Doç. Dr. Aslı Mustafa Sundu
133Bir Yerel Kalkınma Modeli Olarak Slow City Hareketi Ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi: Akyaka ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Aslı Karataş ve Delfin Günay
134Ekonomik Kalkınma Açısından Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdam Yapısı: Marmaris ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Aslı Karataş
135Yatırımcı Duyarlılığının Pay Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: BIST’te Bir UygulamaDoç. Dr. Sibel Fettahoğlu
136The Effect Of Ethical Work Climate on Organizational Identifıcation An Example of Logistic CompanyAslı Tayan, Doç. Dr. Müjdelen İ. Yener ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Acar
137İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk PiyasalarÖğr. Gör. Nimet Çakır, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu ve Doç. Dr. Hakan Kapucu
138Üniversite Öğrencilerinin Para Etiği ve Markalara Yükledikleri Anlam Üzerine Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. Ahu Ergen ve Yrd. Doç. Dr. Burcu İnci
1391994 – 2016 Yılları Arasında Türkiye’de Sürdürülebilirlik Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir AraştırmaAraş. Gör. Esra Baran ve Araş. Gör. İlke Sezin Ayaz
140IIRC Veritabanında Yer Alan Hizmet İşletmelerine Ait Raporların Entegre Raporlama İlkeleri Açısından İncelenmesiHakan Aracı ve Öğr. Grv. Filiz Yüksel
141ORTAKLAŞA KULLANIM: İKİ TARAFLI TÜKETİCİ ROLÜDr. Tülay Korkmaz Devrani
142Genç Tüketiciler, Tercih Ettikleri Markaların Sosyal Sorumluluk Projelerinin Farkında mı? Starbucks ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Çağla Arıker
143Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ve Hasta Memnuniyeti: Konya İli Kamu ve Özel Hastaneler ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Hasan GEDİK ve Şeyda TUNCER
144Sağlıklı Ürün Satın Alma Niyetinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Metehan Feridun Sorkun
145İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı: İnsan Kaynakları Yöneticileri İle Nitel Bir AraştırmaDoç. Dr. H. Şebnem Seçer ve Araş. Gör. Ayşenur Öktem Özgür
146Kişilik Özellikleri, İzlenim Yönetim Taktikleri Ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Ali Acaray ve Doç. Dr. Ayşe Günsel
147Kültür Bağlamında Sosyal Değiş Tokuş: Kuramsal Bir ÇalışmaAraş. Gör. Esra Aydın
148Örgütlerde Kayırmacılığın İş Yüküne EtkisiAraş. Gör. Zehranur Sanioğlu ve Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya
149Sanal Kaytarma Konusunda Yapılmış Akademik Çalışmaların İçerik AnaliziAraş. Gör. Andaç Toksoy
150Bilgi Sistemlerinin Kurumsal Girişimcilik Üzerine Etkisi: Isparta Sağlık İşletmeleri AraştırmasıÖğr. Gör. Mehmet Kaplan ve Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya
151Müşteri Deneyimi Haritaları: Türk Hava Yolları ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, Aydan Savıcı ve
Furkan Polat
152“Whistleblowing” Yazınından Bir KesitDoç. Dr. Hayat Ebru Erdost Çolak ve Araş. Gör. Esra Genç
153Bilgi Dönüşümü Sürecine Karşı Gösterilen Direnç Ve Sinizm Üzerinde Kişilik Özelliklerinin EtkisiDoç. Dr. Tuna Uslu ve Yrd. Doç. Dr. Aral Noyan
154İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici RolüYrd. Doç. Dr. M. Fikret Ateş, Doç. Dr. Hakan Turgut ve Doç. Dr. İsmail Tokmak
155Sosyal Medya Hesaplarının Web Sitelerinde Görünürlüğü: İtalya’nın En Değerli 50 Markası Örneği Araş. Gör. Dr. Aysun Kahraman
156Konaklama Sektörü Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Ölçülmesi: Brown, Mowen Ve Donavan (2002) Ölçeğinin Türkçe GeçerlemesiProf. Dr. Oya SEYMEN ve Mehmet ÇOBAN
157Endüstri 4.0 ve İşletme Alanındaki DeğişimlerProf. Dr. Alptekin Erkollar ve Doç. Dr. Birgit Oberer
158Ortak Tüketim Ekseninde Paylaşılan / Paylaşılamayan Varlıklar Ve Bireylerin Paylaşım Davranışlarını Etkileyen FaktörlerYrd. Doç. Dr. Hakan KİRACI
159Hastane Tasarımında Kurucu EtkisiAysun Doğan Ve Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
160Bilgi Ataletinin Karar Verme Tarzına EtkisiDoç. Dr. Mustafa Fedai Çavuş Ve Nazmiye Ülkü Pekkan
161İnternet Tabanlı Hizmetlerin Tüketici Yönlü Kalite Algılarının Bulanık Vikor Yöntemi İle Belirlenmesi: Havayolu Firmaları Üzerine Bir ÇalışmaÖykü Hazal Aral , Sinem Hasret Özer, Dilek Turunçoğlu, Araş.Gör.Dr.Ali Erhan Zalluhoğlu , Yrd.Doç.Dr.Burcu Aracıoğlu
162İnsan Kaynakları Uygulamaları Yönetimi Konusunda Yapılan Tezlerin İçerik Analiz Yöntemiyle DeğerlendirilmesiBurcu Yiğit ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt
163Taraftarlığın Lisanslı Ürün Satın Alma Davranışı Üzerindeki EtkisiDoç. Dr. Nilgün Sarıkaya
164İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin
İşletme Dışından Temini
Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın ve Dr. Hasan Ali Kaplan
165Otomobil Endüstrisinde İnovasyon Yeteneği Kaynaklarının Ağırlıklandırılması: AHP Yaklaşımı ile Bir DeğerlendirmeProf. Dr. Sima Nart, Yrd. Doç. Dr. Samet Güner ve Yrd. Doç. Dr. Senem Nart
166Eğitim Hizmetlerinin Tutundurulması Bağlamında Ağızdan Ağıza Pazarlamanın ÖnemiSevda Taşkın ve Doç. Dr. Sinan Nardalı
167Algılanan Örgütsel Demokrasi İle Örgütsel Sessizlik Tutumlarının Etkileşimi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Çalışanları Üzerinde AraştırmaSeda Çeken ve Doç. Dr. Hakkı Aktaş