GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIM KLAVUZU

Ulusal İşletmecilik Kongresi, Türkiye akademi camiasının önemli ulusal kongrelerindendir. Hem akademisyenlerimizin sosyalleşmesi hem de bilim alanlarına akademik katkılarını sundukları bir platformu oluşturmaktadır. Bu sebeple katılımcıların artması hem kongrenin değerini hem de katma değeri arttıracak ve kongrenin yapılış amacına hizmet edecektir.

Bu nedenle genişletilmiş özetlerin değerlendirilmesi ve isteğe bağlı olarak tam metinlerin yayınlanması fırsatının sunulması önem arz etmektedir.

Genişletilmiş özet yazım kuralları (“Uluslararası Iktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi” dikkate alınarak güncellenmiştir)

Çalışmalar en fazla 900 kelime, tek satır, “Calibri (Gövde)” yazı karakteriyle 10 punto, iki yana yaslı (kenar boşlukları üstten ve alttan 2,5 cm, soldan ve sağdan 2,5 cm) şekilde aşağıdaki formata göre hazırlanmalıdır.

Başlık: Kısa öz ve çalışmayı yansıtacak şekilde hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalıdır. Çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 10 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır.

Başlıktan sonra sol köşede yazarın adı ve soyadı bulunmalı; dipnotunda ise titri, okul, fakülte, bölüm veya kurum bilgileri ile mail adresi yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde, hem Türkçe hem İngilizce verilmeli ve en fazla 5 kelime olmalıdır.

Giriş ve Çalışmanın Amacı (en fazla 100 kelime):

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve) (en fazla 250 kelime):

Bu kısımda, özellikle çalışma konusuna kısaca değinilmeli çalışmanın niçin önemli /anlamlı olduğu vurgulanmalıdır.

Tasarım ve Yöntem (en fazla 200 kelime):

Çalışmanın yöntem kısmında

  • Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);
  • Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);
  • Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);
  • Eğer var ise hipotez(ler)i; anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci; veri toplama tekniği ifade edilmeli;
  • Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Bu kısımda cümle veya madde madde yazım biçimi benimsenebilir. Neden belirtilmesi gereken durumda nedeninin açıklanması beklenmektedir.

Bulgular ve Tartışma (en fazla 200 kelime):

Verilerin analizinin literatüre olan katkısı değerlendirilmelidir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar (en fazla 150 kelime):

Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal/kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

NOT: Genişletilmiş özet için kaynakça istenilmemektedir. Çalışmada kullanılan kaynaklar genişletilmiş özet içinde (soyadı, yıl) şeklinde verilmelidir.